ಉತ್ತಮ ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ

ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ – Tarun kranti

Editor:

Satish B.Gudagenhatti

TARUN KRANTI, NEWS KANNADA  #53,Sarati Nagar,Belagavi-590019

Karnataka

M:9880782844

Email:newsbelagavi@gmail.com

ನಿಸಂಕೋಚವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ