ಉತ್ತಮ ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ
Browsing Tag

15 ವರ್ಷ ವಾಸ್ಥವ್ಯದ ದಾಖಲಾತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಗೋವಾ ಸರ್ಕಾರದ ಎಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳ ಸೌಲಭ್ಯ ಲಭಿಸುತ್ತಿದೆ.