ಉತ್ತಮ ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ
Browsing Tag

1998 ನೇ ಬ್ಯಾಚ್ ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಐಜಿಪಿ ಎಂ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಅವರನ್ನು ಸರಕಾರ ಬೆಳಗಾವಿ ಕಮಿಷ್ನರ್ ಆಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದೆ