ಉತ್ತಮ ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ
Browsing Tag

Distribution of 7

ನಾಡಕಚೇರಿಯಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 7,57,237 ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಿತರಣ

ನಾಡಕಚೇರಿಯಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 7,57,237 ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಿತರಣ ಬೆಳಗಾವಿ:(NEWS BELGAUM) ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕಾರದ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 2017-18 ರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 7,57,237 ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ, ಆದಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ,ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಆದಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಹಾಗೂ ವಾಸಸ್ಥಳ ಪ್ರಮಾಣ…