ಉತ್ತಮ ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ
Browsing Tag

Drive to the show by watering

news belgaum:ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತರಾದ ಪಿ.ಎ.ಮೇಘಣ್ಣವರ ಸಸಿಗೆ ನೀರೆರೆಯುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ Drive to the…

ಬೆಳಗಾವಿ,(News belgaum) “ನನ್ನನ್ನು ಹೀಗೆ ಹರಿಯಲು ಬಿಡಿ ಪಾಪನಾಶಿನಿಯಾಗಿ; ನಿಮ್ಮ ಅಘನಾಶಿನಿಯಾಗಿ” ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವ - ಜಗತ್ತಿನ ವಿಶಿಷ್ಟ ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ “ಅಘನಾಶಿನಿ” ನದಿಯು ತನ್ನ ಒಡಲಾಳದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರದ ಪ್ರದರ್ಶನವು…