ಉತ್ತಮ ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ
Browsing Tag

Grapam Data entry operator. Karnataka Panchayat Raj Act 1993 1993 Section 113

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಡಾಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಆಪರೇಟರ್.ಕರ್ನಾಟಕ ಪಂಚಾಯತ ರಾಜ ಅಧಿನಿಯಮ 1993 ಪ್ರಕರಣ 113 ಉಪ್ರಕರಣ 3ರಂತೆ ಅವರನ್ನು…

ಬೆಳಗಾವಿ:ಖಾನಾಪುರ:( news belgaum)ಮಾನ್ಯ ಓಂಬುಡ್ಸಮನ್ ಜಿಪಂ ಬೆಳಗಾವಿ, ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜಿಪಂ ಹಾಗೂ ಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಾಪಂ ಖಾನಾಪುರ ಇವರುಗಳ ಪತ್ರದ ಅನುಸಾರವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಶ್ರೀ ಪಡದಯ್ಯಾ ಹಿರೇಮಠ ವಾಟರಮನ್ ಇವರಿಗೆ ನರೇಗಾ…