ಉತ್ತಮ ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ
Browsing Tag

NSS “Knowledge Base” is organized in Belgaum on 17th and 23rd March 2018.

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಎನ್.ಎಸ್.ಎಸ್. ಘಟಕ,ಶಿಬಿರವನ್ನು ದಿನಾ0ಕ 17 -23 ಮಾರ್ಚ್ 2018ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ “ಜ್ಞಾನ…

ಬೆಳಗಾವಿ: (news belgaum)ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ತಾ0ತ್ರಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೆಳಗಾವಿ, ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಎನ್.ಎಸ್.ಎಸ್. ಘಟಕ, ಇವರ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾವೈಕ್ಯತಾ ಶಿಬಿರವನ್ನು ದಿನಾ0ಕ 17 -23 ಮಾರ್ಚ್ 2018ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ “ಜ್ಞಾನ…