ಉತ್ತಮ ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ
Browsing Tag

SSLC examination from March 23 to April 6

ಸಾಮಥ್ರ್ಯವುಳ್ಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ಸಡಿಲಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿ :ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಎಸ್. ಯಾವುಲ್ಲಾ

ಮಾರ್ಚ್ 23 ರಿಂದ ಏಪ್ರೀಲ್ 6 ರವರೆಗ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ವಿಶೇಷ ಸಾಮಥ್ರ್ಯವುಳ್ಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ಸಡಿಲಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿ :ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಎಸ್. ಯಾವುಲ್ಲಾ ಬೆಳಗಾವಿ:(news belgaum) ಮಾರ್ಚ್ 23 ರಿಂದ ಏಪ್ರೀಲ್ 06 ವರೆಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಟ್ಟು 228…