ಉತ್ತಮ ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ
Browsing Tag

(tarunkranti

ಪ್ರೇಕ್ಷ್ಕರನ್ನು ರಂಜಿಸಿದ ಸಿತಾರವಾದನ

ಬೆಳಗಾವಿ:(tarunkranti )ಪ್ರೇಕ್ಷ್ಕರನ್ನು ರಂಜಿಸಿದ ಸಿತಾರವಾದನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿಕ ಸುದ್ದಿಲೋಕ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯ ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಂಘಟಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಸಿತಾರ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ತಂತಿವಾದ್ಯಗಳ ವಾದನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರೇಕ್ಷ್ಕರನ್ನು ರಂಜಿಸಿತು. ಚನ್ನಮ್ಮ ನಗರದ…